Gebiedsadvisering

Wij kunnen u in een breed spectrum adviseren over inrichting, (natuur)beheer, beleid, natuurontwikkeling en natuurherstel.

Van het oorspronkelijke Nederlandse landschap is helaas nog maar zeer weinig over: bijna alles is op de schop gegaan en qua inrichting gewijzigd. De oorspronkelijke en natuurlijke situatie is nagenoeg niet meer zichtbaar is in het veld. Daarnaast vinden er continue veranderingen plaats, op grote en kleine schaal. Elke verandering heeft zijn eigen effecten op het aanwezige landschap en de daarvan afhankelijke flora en fauna.

Ook in bestaande natuurgebieden is vaak nog heel wat winst te behalen in de vorm van een hogere biodiversiteit of een toename in het aandeel karakteristieke soorten.

Inrichting en beleid

Als overheid, beheerder of gebiedseigenaar is het van belang om bestaande doelen te evalueren en bij te stellen op basis van nieuwe ontwikkelingen, kansen en inzichten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een natuurbeleidsplan, een gebiedsvisie of eventueel meer in detail in een inrichtingsplan. In veel gevallen zijn dergelijke beleidsmatige vraagstukken gebiedsgericht, maar ook soortgerichte vragen zoals soortbeschermingsplannen kunnen door Ecologica worden uitgewerkt.

Beheer

Na de inrichting bepaalt het beheer voor een belangrijk deel het aanzien van het gebied en de potentiële natuurwaarden. Ecologische principes in het beheer worden gelukkig steeds vaker toegepast. Regelmatig ontbreekt echter voldoende kennis en worden slechts enkele losse ideeën uitgevoerd. Indien een integrale benadering wordt gebruikt, is er veel winst te behalen.
Ecologisch beheer is vooral een kwestie van benutten van natuurlijke processen en lokale kansen, gefaseerd werken, verschraling bewerkstelligen en waar mogelijk inheems materiaal gebruiken. Meestal wordt er slechts naar één van deze principes tegelijk gestreefd. Beheeradviezen vormen maatwerk, waarbij praktische randvoorwaarden en uw wensen het uitgangspunt vormen.

 

Project in beeld: Kansenkaart gemeente Eersel

Voor de gemeente Eersel hebben wij een Kansenkaart Biodiversiteit opgesteld, gericht op het beleid buiten de natuurgebieden. Deze digitale kaart met verschillende lagen biedt handvatten om beschikbare gelden voor natuurontwikkeling en -beheer zo efficiënt mogelijk in te zetten.

De kaart geeft inzicht in waar bijzondere soorten voorkomen (actuele natuurwaarden) en waar gebieden liggen die potentieel interessant zijn voor soorten en habitats (potentiële natuurwaarden). Zo is bijvoorbeeld bekeken waar kansrijke bermen liggen, waar mogelijkheden liggen om gebieden met elkaar te verbinden en waar kansen liggen om de populaties van onder andere bont dikkopje en vinpootsalamander te versterken en uit te breiden. Aan de verschillende kansrijke gebieden is vervolgens een prioritering toegekend. Hierdoor wordt direct inzichtelijk waar de grootste kansen liggen en waar het uitvoeren van inrichtings- of beheermaatregelen het meeste resultaat oplevert.