Inventarisatie en monitoring

Inventarisaties van flora en fauna kunnen veel informatie opleveren over de natuurwaarden in een gebied. Monitoring (systematisch opgezette en herhaalde inventarisaties) is hierbij het meest uitgebreid en kan op vele vragen een antwoord bieden.

Onze ervaren ecologen kunnen inventarisaties uitvoeren op het gebied van o.a. vegetatie (inclusief mossen), zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Daarnaast hebben wij veel specialistische kennis in huis over gangbare insectensoorten zoals vlinders, libellen en sprinkhanen, maar ook minder gangbare soorten zoals zweefvliegen, loopkevers, waterkevers en wilde bijen. Ieder van deze groepen geeft een bepaalde indicatie over de kwaliteit van een gebied of het effect van een ingreep.

Er is veel aandacht voor de onderzoeksopzet, uitvoering van het veldwerk, uitwerking en interpretatie van de gegevens. Doordat veldwerk en uitwerking door dezelfde ecoloog wordt uitgevoerd, is de interpretatie maximaal toegespitst op de specifieke omstandigheden ter plaatse. De directe toepasbaarheid en overzichtelijkheid van de rapportage staan voorop.

 

Project in beeld: Natuurmonitoring Gemeente Laarbeek

In 2010 hebben wij in opdracht van de gemeente Laarbeek een monitoringsplan opgesteld, zodat de gemeente op het gebied van natuurwaarden kan sturen op doelen. In het plan zijn 10 natuurdoelstellingen geformuleerd, specifiek voor de gemeente Laarbeek, waaronder: ‘Natuurherstel vennen’, ‘Toename natuurwaarde ecologisch beheerde bermen’ en ‘Behoud en ontwikkeling natuurwaarde nieuwe natuurgebieden’. Uniek aan dit monitoringplan is dat er gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande monitoringprojecten en dat deze aangevuld wordt door monitoring van grotendeels vrijwilligers. In 2011 is de natuurmonitoring opgestart, in 2017 is het plan geactualiseerd aan de zijn de resultaten opnieuw geanalyseerd.

50.000 waarnemingen
Meer dan 50.000 waarnemingen zijn inmiddels verzameld en geanalyseerd om de natuurdoelstellingen te toetsen. Dit levert interessante inzichten op: het aanleggen van nieuwe natuurgebieden levert natuurwinst op en ook de extensivering van het beheer van zandwegen pakt voor de natuurwaarden op korte termijn goed uit. Met de natuurwaarden in het agrarisch gebied gaat het in het algemeen echter nog slecht. We doen aanbevelingen om de natuurwaarde in de gemeente verder te verbeteren.

Toekomst
Ook de volgende jaren loopt de natuurmonitoring door. Zullen de natuurwaarden verder kunnen stijgen en hebben alle inspanningen baat? Wij houden het in de gaten!