Natuurwetgeving

Ingrepen in het landschap, zelfs op kleine schaal, kunnen al snel effect hebben op beschermde dieren, planten of gebieden.

De Omgevingswet en in sommige gevallen ook provinciale regelgeving (Omgevingsverordening of Verordening Ruimte) en gemeentelijke bestemmingsplannen verlangen in dergelijke gevallen een analyse van de te verwachten effecten. 

Vaak kunnen geplande maatregelen enigszins worden aangepast om beschermde soorten of gebieden te ontzien; soms dient ook een ontheffing te worden aangevraagd. Wij kunnen voor u deze analyses uitvoeren (zowel quickscans als aanvullend onderzoek), eventuele vergunningsaanvragen begeleiden als ook de ecologische begeleiding in het veld verzorgen.

Omgevingswet
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Bij beheer en onderhoud, maar ook bij diverse werkzaamheden aan gebouwen of in het landschap is het zaak rekening te houden met deze wet. Komen er beschermde soorten voor? Hoe kan er rekening gehouden worden met deze soorten? Betreft het beschermd natuurgebied en in hoeverre zijn de werkzaamheden toegestaan? Wij kunnen u hierin adviseren. 

Advies en onderzoek
Wij kunnen voor u onderzoeken of u rekening dient te houden met beschermde soorten en/of gebieden en u adviseren welke maatregelen u dient te nemen. Wij starten meestal met een basisonderzoek, ook wel quickscan (voor soorten) genoemd, wat meestal bestaat uit een veldbezoek en bronnenonderzoek. Indien negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten kunnen voorkomen zullen we eerst kijken of effecten kunnen worden gemitigeerd door het nemen van maatregelen. Daarnaast kan blijken dat er nog nader onderzoek nodig is om te bepalen of beschermde soorten voorkomen, of om negatieve effecten beter in beeld te brengen. Een nader onderzoek naar soorten is afhankelijk van de periode waarin de soort actief is en de onderzoeksmethode om de soort in beeld te brengen. 

Daarnaast kunnen we u helpen bij het afhandelen van de procedures die bij de Omgevingswet horen. Wij hebben jarenlange ervaring met procedures in het kader van de natuurwetgeving en hebben diverse contacten met het bevoegd gezag. Daardoor zijn wij goed op de hoogte van de benodigde procedures voor uw plan of project. Wij kunnen de vergunningsaanvraag voor u indienen en de communicatie met het bevoegd gezag voor u voeren. Tevens kunnen wij  een second opinion uitvoeren indien u twijfelt over de kwaliteit van een rapport van een ander adviesbureau.