Diensten - Inventarisatie en monitoring

Inventarisaties van flora en fauna kunnen veel informatie opleveren over de natuurwaarden in een gebied. Monitoring (systematisch opgezette en herhaalde inventarisaties) is hierbij het meest uitgebreid en kan op vele vragen een antwoord bieden.

Onze ervaren ecologen kunnen inventarisaties uitvoeren op het gebied van o.a. vegetatie (inclusief mossen), zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Daarnaast hebben wij veel specialistische kennis in huis over gangbare insectensoorten zoals vlinders, libellen en sprinkhanen, maar ook minder gangbare soorten zoals zweefvliegen, loopkevers, waterkevers en wilde bijen. Ieder van deze groepen geeft een bepaalde indicatie over de kwaliteit van een gebied of het effect van een ingreep.

Er is veel aandacht voor de onderzoeksopzet, uitvoering van het veldwerk, uitwerking en interpretatie van de gegevens. Doordat veldwerk en uitwerking door dezelfde ecoloog wordt uitgevoerd, is de interpretatie maximaal toegespitst op de specifieke omstandigheden ter plaatse. De directe toepasbaarheid en overzichtelijkheid van de rapportage staan voorop.