Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Overzicht van lezinghouders en betrokken organisaties
De presentaties samengevat...
Locatie en bereikbaarheid van het symposium...
Contact en aanmelding...
 
Website van Ecologica, organisator van dit evenement

Symposium Ecologie en de praktijk

donderdag 16 maart 2017 - Eindhoven

Het symposium Ecologie en de praktijk 2017 is inmiddels voorbij. Dankzij de inzet van alle sprekers en standhouders, de medewerkers van het Evoluon en van Ecologica en natuurlijk alle deelnemers was het symposium van 2017 een groot succes. Dank aan alle betrokkenen!
Op deze pagina vindt u een korte samenvatting van de 21 presentaties die gehouden zijn op het symposium + een link naar de getoonde sheets. Verder vindt u onderaan een overzicht van standhouders die aanwezig waren en wat foto's.

Het symposium van 2017 omvatte 21 presentaties, verdeeld over 3 thema’s:

 • Wetgeving, beleid en communicatie
 • Onderzoek en monitoring
 • Natuurherstel en -beheer in de praktijk

Onderstaand overzicht vat samen hoe de sprekers over de 3 thema's verdeeld waren.

Wetgeving, beleid en communicatie Onderzoek en monitoring Natuurbeheer in de praktijk
EcologicaEcologica
Sander Hunink Bsc.

Wet natuurbescherming: lust of last?

Nederlands Instituut voor EcologieNederlands Instituut voor Ecologie
dr.ir. Kamiel Spoelstra

Effecten van nachtelijk kunstlicht: winst en verlies van habitat

Eichhorn Ecologie
Natuurmonumenten
dr. Karl Eichhorn en Robert Ketelaar Msc.
Eichhorn Ecologie

 

Natuurmonumenten

Kruiden- en faunarijk grasland ontwikkelen op zandgronden

Communicatiebureau de LynxCommunicatiebureau de Lynx
Narda van der Krogt en Youri Jongkoen

Doelgroepdenken in de natuursector

SOVONSOVON
dr. Chris van Turnhout

Landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid

BLWGBLWG
dr. Laurens Sparrius

Bijzondere korstmossen op onverwachte plekken

BIJ12PAS-bureau BIJ12
Jan Willem van der Vegte

De PAS-belofte; balans tussen natuur en economie. Hoe staat het ervoor?

Bosgroep Zuid Nederland
B-Ware
dr. Leon van den Berg en drs. Maaike Weijters
Bosgroep Zuid Nederland

 

B-Ware

Mineraalgift als maatregel tegen verzuring

NatuurpuntNatuurpunt
dr. Wout Opdekamp

Life Kleine Nete: Natuurherstel in een Vlaamse context

Waterschap Aa en MaasWaterschap Aa en Maas
Bart Engels

Blauwe Poort Laarbeek – innovatieve wateropgaven combineren met beleefbare natuur

VBNEVBNE
Annelies Blankena

Essentaksterfte

European Green AcademyEuropean Green Academy
Jos de Punder

Voedselbossen voor een duurzame inrichting en economie binnen het landelijk gebied

Provincie FlevolandProvincie Flevoland
drs. Edzard van de Water

Nieuwe natuur, hoe creëren we die samen?

KWRUniversiteit Antwerpen
drs. Camiel Aggenbach en prof.dr. Rudy van Diggelen

Van landbouwgrond naar schrale natuur; leiden alle wegen naar Rome?

Wageningen UniversiteitWageningen Universiteit
dr.ir. Rienk-Jan Bijlsma

Voorbij natuurherstel volgens het doelenboekje

Provincie Noord-HollandProvincie Noord-Holland
drs.ing. Franck Kuiper

Lerend beheren in agrarisch natuurbeheer: kansloos, kansrijk of laatste kans?

NatuurpuntInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
dr. Frank Van de Meutter

Tuinbiodiversiteit: wat is het, en ís het wat?

Vlaamse Vereniging voor EntomologieVlaamse Vereniging voor Entomologie
Jurgen Couckuyt

Sinusbeheer, anders maaien voor insecten

Gemeente Den Haag
Esther Vogelaar Msc.

Natuurinclusief bouwen: gaan woningbouwcorporaties het verschil maken?

AvertiAverti
Glenn Lelieveld Msc.

De terugkeer van de wolf in Nederland

Brabants LandschapBrabants Landschap
Mari de Bijl

De complexiteit van een visvijvercomplex.


Sessie 1 (09:30u - 10:00u)

 • Blauwe Poort Laarbeek – innovatieve wateropgaven combineren met beleefbare natuur
  Waterschap Aa en Maas, Bart Engels
  In 2015 is waterschap Aa en Maas samen met haar partners, waaronder de gemeente Laarbeek, gestart met het project Blauwe Poort Laarbeek. Dit project heeft betrekking op het gebied ten noordoosten van Beek en Donk en is er op gericht om in een integrale gebiedsontwikkeling meerdere doelen te realiseren: beekherstel, aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ), oplossen van wateroverlast, realiseren waterberging, een ‘innovatieve waterhouderij’, het realiseren van recreatieve fiets- en wandelverbindingen en het versterken van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. In 2016 is een gebiedsvisie opgesteld. Dit jaar start de uitvoering. Naast het oplossen van waterknelpunten zijn ecologie (onder meer verbeteren kansen voor weidevogels), cultuurhistorie en beheer van het gebied door agrariërs belangrijke speerpunten in het project en ook zichtbaarheid en beleving van water vormen een belangrijk aandachtspunt.

 • Bijzondere korstmossen op onverwachte plekken buiten natuurgebieden
  BLWG, dr. Laurens Sparrius
  Groeiplaatsen van korstmossen vinden we op bomen, steen en op de grond. In tegenstelling tot veel andere soortgroepen vinden we de grootste diversiteit buiten natuurgebieden. Zo’n tien vrijwilligers van de BLWG brengen al ruim 30 jaar korstmossen in Nederland in kaart. In deze presentatie komt een breed spectrum aan opmerkelijke leefgebieden voorbij, van zeedijken tot begraafplaatsen en van wegbermen tot stadsparken.

 • De rol van de landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid
  SOVON, dr. Chris van Turnhout
  Het Nederlandse natuurbeheer en natuurbeleid zijn volop in beweging, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen ANLb, SNL en PAS. Monitoring vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke informatievoorziening en dient dus in deze veranderingen mee te gaan. In deze presentatie wordt uiteengezet hoe telgegevens van vogels bijdragen aan de kennisontwikkeling en hoe de vogelmeetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring proberen in te spelen op de veranderende informatiebehoeften van beheerders en beleidsmakers.

Sessie 2 (10:10u - 10:50u)

 • Wet natuurbescherming: lust of last?
  Ecologica, Sander Hunink Bsc.
  Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft verschillende consequenties voor de wijze waarop overheden en ondernemers de natuur kunnen beschermen. In mijn presentatie verken ik de uitwerking van de wet door de verschillende bevoegde gezagen. Ik bekijk hierbij in hoeverre de decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen leiden tot het bereiken van de gewenste doelstelling van de wet: de waarborg van bescherming van de biodiversiteit zonder verhoging van lasten voor burgers en ondernemers. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in uitwerking? Zullen deze bijdragen aan het halen van de doelstelling? En wat zijn de kansen en valkuilen voor zowel de bescherming van natuur als het ontlasten van ondernemers?

 • Sinusbeheer, anders maaien voor insecten
  Vlaamse Vereniging voor Entomologie & vzw Durme, Jurgen Couckuyt
  Sinusbeheer is initieel ontwikkeld voor dagvlinders, maar kan nuttig zijn voor alle diergroepen en in het bijzonder insecten. Geconfronteerd met de nadelige omgevingsfactoren van de te beheren gebieden is klassiek graslandbeheer, in de ogen van de terreinbeheerder, niet toereikend meer in de huidige verstedelijkte- en intensieve agrarische omgeving. Botanisch beheer en faunabeheer zijn als het ware verweven in elkaar waarbij voldoende nectaraanbod, micro-klimaat en overwinteringsmogelijkheden centraal staan. Kortom, je beheert het gebied op microschaal waarbij alle aspecten die insecten nodig hebben aanwezig blijven doorheen het ganse seizoen. Geen dilemma's meer voor de graslandbeheerder wanneer niet en wanneer wel te maaien, maar verschralen met behoud van insecten.

 • De terugkeer van de wolf in Nederland
  Averti Ecologie, Glenn Lelieveld Msc.
  In maart 2015 liet de Duitse Wanderwolf een spoor van waarnemingen en aangevallen schapen door Nederland achter. Zijn aanwezigheid kreeg veel media-aandacht en riep veel discussie op. Averti Ecologie presenteert namens Wolven in Nederland de meest essentiële informatie over dit bezoek en over de herkomst en verdere achtergrond van Wanderwolf. Daarnaast komen aan bod een overzicht van een andere in Nederland (mogelijk) waargenomen wolven in de periode 1990-2015 en een mini-cursus wolf herkennen!

Sessie 3 (11:20u - 11:50u)

 • Nieuwe natuur, hoe creëren we die samen?
  Provincie Flevoland, drs. Edzard van de Water
  In 2013 is de provincie Flevoland gestart met het programma Nieuwe Natuur. Doel van het programma is om 800-900 hectare nieuwe natuur te realiseren binnen de provinciegrenzen. Daarbij is gekozen om de natuur niet door de overheid maar door Flevolandse inwoners en organisaties te laten ontwerpen en uitvoeren. We zijn nu ruim 3 jaar verder en kunnen voorzichtig een tussenbalans opmaken. Tijdens de presentatie wordt u meegenomen in het proces dat we tot nu toe hebben doorlopen. Wat zijn we onderweg tegen gekomen, hoe hebben we daar op gestuurd en wat hebben we ervan geleerd? Levert natuurrealisatie ‘nieuwe stijl’ op wat we ervan hadden verwacht en wat vraagt het aan inzet van de overheid om toch aansluiting te kunnen houden op de heersende visie op natuur en natuurwaarden?

 • Voorbij natuurherstel volgens het doelenboekje
  Wageningen Universiteit, dr.ir. Rienk-Jan Bijlsma
  Natuurherstel en natuurontwikkeling kosten veel geld en worden daarom steeds meer gericht op kwalificerende natuur: natuur volgens het boekje. Dat is effectief en efficiënt. En uiteindelijk virtueel want monitoring richt zich op doelsoorten en ontwikkelingen die zijn ontleend aan verouderde en vaak alleen op flora en vegetatietypen betrokken referentiebeelden. Zowel nieuwe knelpunten als nieuwe kwaliteiten worden niet of te laat opgemerkt. Is er een uitweg? En wat betekent dat voor het doelenboekje?

 • Tuinbiodiversiteit wat is het, en ís het wat?
  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dr. Frank Van de Meutter
  Tuinbiodiversiteit is hip. Je leest er zowat overal over en veel mensen die een tuin hebben zeggen dat ze graag veel natuur in de tuin hebben. Maar hoe doe je dat? En is al het werk daarvoor wel de moeite waard? Hoeveel biodiversiteit kan er in een tuin zijn? En welke soorten mag je verwachten? Heel veel vragen, maar jammer genoeg hebben we in de lage landen op die vragen nog nauwelijks antwoorden. Door wat startte als een eenvoudig hobbyprojectje in een Vlaamse tuin probeer ik tuinbiodiversiteit op de kaart te zetten en zo een aanzet te geven naar een meer feitelijk onderbouwd discours rond tuinbiodiversiteit.

Sessie 4 (12:00u - 12:40u)

 • Kruiden- en faunarijk grasland ontwikkelen op zandgronden deel1 - deel2
  Eichhorn Ecologie en Natuurmonumenten, dr. Karl Eichhorn en Robert Ketelaar
  Hoe zijn soortenarme "witbolgraslanden" op de droge zandgronden het beste te ontwikkelen tot waardevolle kruiden- en faunarijke graslanden? Onlangs is een rapport opgeleverd waarin een overzicht gegeven wordt van de uiteenlopende mogelijkheden in het herstel- en eindbeheer die de terreinbeheerder tot zijn beschikking heeft. Tevens wordt hierin een onderzoek beschreven dat laat zien dat er veel meer dynamiek noodzakelijk is in deze graslanden. Op basis van dit onderzoek worden daarom enkele nieuwe beheermaatregelen aanbevolen; een waardevolle aanvulling op het bekende boekje "Ontwikkelen van kruidenrijk grasland" voor de zandgronden.

 • Lerend beheren in agrarisch natuurbeheer: kansloos, kansrijk of laatste kans?
  Provincie Noord-Holland, drs.ing. Franck Kuiper
  Sinds 1975 zoekt de overheid naar stimulansen voor het effectief combineren van agrarische productie met beheer van natuurwaarden. De laatste twee decennia gebeurt het beheer steeds vaker vanuit samenwerking van boeren, in verenigingen en collectieven. Samenwerking om samen te beheren, kennis te delen en te leren. Een samenwerking die de Europese Commissie inspireert als mogelijk voertuig voor vergroening, op weg naar natuurinclusieve landbouw. Alleen al door de omvang van het agrarisch gebied, is een ecologische verwoestijning daarvan ongewenst. Het landelijk gebied ecologisch opgeven is geen optie, doorleren is dat wel. De boer moet een belegde boterham leren verdienen met zowel economische als ecologische verdiensten. Wat ging er goed, wat kon beter? Wat is verloren, wat kunnen we behouden? Wat is haalbaar, wat betaalbaar? Waar gaan we voor? Voer voor een leerzame discussie.

 • Effecten van nachtelijk kunstlicht: winst en verlies van habitat (sheets niet beschikbaar)
  Nederlands Instituut voor Ecologie, dr.ir. Kamiel Spoelstra
  Nachtelijk kunstlicht is overal en het blijft maar toenemen. Effecten op fauna zijn veelal lastig te meten in het vrije veld – vanwege variatie in gedrag en dichtheid, maar ook omdat gevolgen vaak subtiel zijn of pas na lange tijd zichtbaar. Om meer inzicht te krijgen in de verborgen effecten van lichtvervuiling hebben wetenschappers van het NIOO en de WUR in samenwerking met landelijke PGO’s en terreinbeheerders natuurlijk terrein experimenteel verlicht. Na vijf jaar consequent meten is er intussen een veel beter beeld van de effecten van verschillende kleuren licht op onder andere vleermuizen, roofdieren, muizen en vogels. Het aantonen van consequenties op populatieniveau blijkt voorlopig nog een uitdaging.

Sessie 5 (13:40u - 14:20u)

 • Van landbouwgrond naar schrale natuur; Leiden alle wegen naar Rome?
  Universiteit Antwerpen, prof.dr. Rudy van Diggelen
  Voor de inrichting van natuur in de EHS zijn flinke oppervlaktes landbouwgrond geselecteerd om te worden omgevormd naar natuur. Vaak worden daarbij natuurdoeltypen nagestreefd die veel voedselarmere bodemcondities vereisen. Een omvorming naar nutriëntenarme bodems stelt het beleid en beheer voor grote uitdagingen. Inrichtingsmaatregelen hebben een wisselend succes, kosten veel geld en/of hebben ongewenste neveneffecten (bijv. ontgronding in relatie tot archeologie, bodemleven, regeneratievermogen). Om deze problemen te analyseren is er vanuit het Overlevingsplan Bos en Natuur een onderzoeksproject uitgevoerd om van enkele tientallen herstelprojecten diverse technieken met elkaar te vergelijken: leiden ze allen tot het gevraagde resultaat, hoe efficiënt zijn ze, zijn er additionele voordelen of bezwaren?

 • Natuurinclusief bouwen: gaan woningbouwcorporaties het verschil maken?
  Gemeente Den Haag, Esther Vogelaar Msc.
  Veel dier- en plantensoorten zijn afhankelijk van onze steden. Tegelijkertijd staat onze stadsnatuur onder druk door allerlei ontwikkelingen zoals onze huidige manier van bouwen en na-isolatie (klimaatneutrale ambities), het verdwijnen van privé en openbaar groen al dan niet in combinatie met stadsverdichting. In november 2015 is door de Haagse Gemeenteraad de motie “Natuurinclusief bouwen” aangenomen. Hierin werd aandacht gevraagd voor deze diersoorten. Een uitgesproken kans om dit onderwerp verder uit te werken. Dit heeft geleid tot een beleidsdocument dat verder gaat dan het incidenteel ophangen van nestkasten. Een van de opgaven is om als gemeente Den Haag in ieder geval met de drie grote woningbouwcorporaties gezamenlijk te werken aan “natuurinclusief bouwen”. Gaat ons dit lukken?

 • De PAS-belofte; balans tussen natuur en economie. Hoe staat het ervoor? (+ achtergronddocument)
  PAS-bureau BIJ12, Jan Willem van der Vegte
  Gezonde natuur en ruimte voor economische ontwikkeling zijn doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Na ruim anderhalf jaar tekenen de eerste tussenresultaten zich af. Verbetert de balans tussen natuur en economie? Welke resultaten zien we al ? En: waar liggen de grootste uitdagingen? Het PAS-bureau presenteert de eerste monitoringresultaten en laat zien wat nog nodig is om van de PAS een succes te maken.

Sessie 6 (14:30u - 15:10u)

 • Doelgroepdenken in de natuursector (workshop)
  Communicatiebureau de Lynx, Narda van der Krogt en Youri Jongkoen
  Ook als ecoloog, beheerder of groene beleidsmaker heb je met doelgroepen te maken: een landgoedeigenaar die jou inhuurt, een gemeente die advies nodig heeft, een hondenbezitter die zijn hond niet los mag laten lopen of een boswachter die het heideblauwtje moet beschermen. In al die gevallen geldt: leef je in in de ander en de communicatie verloopt een stuk soepeler. Je hebt meer begrip voor elkaar en bereikt je doelen eenvoudiger. Hoe je dat doet? In deze workshop oefenen we met het fenomeen 'persona' en kruip je in de huid van je doelgroep.

 • Mineraalgift als maatregel tegen verzuring
  Bosgroep Zuid Nederland en B-Ware, dr. Leon van den Berg en drs. Maaike Weijters
  De problematiek van verzuring en vermesting leidt al jaren tot een verarming van de biodiversiteit en verschuivingen in flora- en faunagemeenschappen. Bodemverzuring lijkt een probleem uit het verre verleden, maar blijkt ondanks vermindering van de verzurende (zwavel)depositie nog steeds door te gaan. Sinds de jaren '90 van vorige eeuw worden maatregelen als bekalking en bemesting tegen verzuring uitgevoerd. Deze maatregelen zijn effectief geweest in het behouden van enkele zeldzame soorten en bijzondere terreinen. Uit recent onderzoek blijkt echter ook de mineralenvoorraad uit de bodem te zijn aangetast en daarmee de motor voor het zuur-herstellend vermogen van de bodem. Hier lijkt dan ook de sleutel te liggen voor duurzaam herstel van de aangetaste bossen en heideterreinen op de verzuurde zandgronden. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van het nut en noodzaak van herstel van de mineralogie en worden de eerste resultaten gepresenteerd van addities van steenmeel in de Nederlandse natuur.

 • Life Kleine Nete: Natuurherstel in een Vlaamse context
  Natuurpunt, dr. Wout Opdekamp
  Sinds de start van het LIFE-programma in 1992 participeerde Natuurpunt reeds in meer dan 30 projecten. Hier nemen we jullie mee naar de benedenloop van de Kleine Nete in de provincie Antwerpen. Ondanks bedreigingen zoals versnippering en vermesting vind je er nog overgangen van duingraslanden naar beekbegeleidende bossen, zoetwatergetijdezones met zomerklokjes en dartelende beekrombouten. De afgelopen zes jaar werd er hard gewerkt om de resterende snippers natuur te versterken. In deze presentatie lichten we toe welke moeilijkheden we onderweg tegenkwamen en laten we enkele eerste resultaten zien.

Sessie 7 (15:40 - 16:20u)

 • Essentaksterfte
  VBNE, Annelies Blankena Msc.
  Na een aantal jaren essentaksterfte is het tijd om ervaringen en nieuwe kennis bij elkaar te zetten. De VBNE heeft een geüpdate praktijkhandleiding met de nieuwste inzichten en beheeradviezen voor gezonde en zieke essen geschreven. Hoe gaat u om met een essenproductiebos of wat doet u met een monumentale knotes? En dat essenhakhout met bijzondere soorten? Lastige vragen waar we u graag mee op weg helpen.

 • De complexiteit van een visvijvercomplex
  Brabants Landschap, Mari de Bijl
  Het beheer van terreinen die hun oorspronkelijke functie verloren zijn kan een hele uitdaging blijken, zeker wanneer het deels juist die oorspronkelijke functie was die geleid heeft tot allerlei specifieke natuurwaarden. Dit speelt in een deel van landgoed Valkenhorst, dat ontstaan is als viskwekerij, maar tegenwoordig net als de rest van het terrein primair een natuurfunctie heeft. Hoe vul je het gat dat het wegvallen van het oorspronkelijke gebruik heeft achtergelaten, hoe ga je om met het ontbreken van natuurlijke referentiesituaties en hoe behoud je de samenhang in het terrein? Dat ook partijen als het waterschap en rijkswaterstaat allerlei ideeën hebben is zowel een gouden kans als een complicerende factor. Een terugblik op de beheermaatregelen van de laatste 15 jaar. Wat is de geschiedenis en waar ligt de toekomst? Wat is er bereikt? Kunnen we ooit tevreden zijn? Welke uitdagingen liggen er nog? Beheerder Mari de Bijl van Brabants Landschap neemt u virtueel mee dit unieke gebied in.

 • Voedselbossen voor een duurzame inrichting en economie binnen het landelijk gebied
  European Green Academy, Jos de Punder
  De Stichting European Green Academy (EUGA) wil aandacht vragen voor een alternatief voedselsysteem, namelijk de zogenaamde voedselbossen. Euga heeft zich tot taak gesteld de 3 dragers in het buitengebied (landbouw, natuur en toerisme) met elkaar te verbinden tot één economie. Doel is een proeftuin en voedsellandschap in de natuurlijke en toeristische omgeving van Oisterwijk. Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. Een voedselbos is tegelijkertijd een mooie plek, waar mensen en dieren graag verblijven. Voedselbossen zijn productief zonder de schadelijke input van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Bij een aangelegd voedselbos kan volstaan worden met minder beheer. Het zal niet alle monocultuurgewassen kunnen vervangen, maar we zien het als een goede aanzet voor meer biodiversiteit en verduurzaming.


Infomarkt
Onderstaand een overzicht van standhouders.

Aeres Hogeschool Almere
Almere is een groene hogeschoolfaculteit die studenten opleidt rondom thema’s als natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie.
Aeres Hogeschool Almere
Arfman
Arfman levert een complete lijn faunaproducten. Daarnaast levert en monteert Arfman landschappelijk en stalen hekwerk langs wegen, overwegen en spoorbanen.
Arfman
Buiting Advies
Buiting Advies is een ecologisch adviesbureau dat opdrachtgevers ondersteunt bij projecten in het buitengebied.
Buiting Advies
Bureau Biota
Bureau Biota is een ecologisch advies-, onderzoek- en educatiebureau met expertise op het gebied van fytoplankton, zoöplankton, mossen, vegetatie, sprinkhanen, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.
Bureau Biota
Bureau Waardenburg
Bureau Waardenburg is een onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau op het gebied van ecologie, milieu en landschap.
Bureau Waardenburg
B-Ware
B-Ware verricht toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.
B-Ware
Cruydt-Hoeck
Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wilde plantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels.
Cruydt-Hoeck
Datura
Datura biedt DNA onderzoek aan met toepassingen in de ecologie en monitoring van biodiversiteit.
Datura
Delta Milieu
Delta Milieu is een intermediair voor professionals in de leefomgeving van milieu en ecologie.
Delta Milieu
Ecologica
Ecologica is een ecologisch adviesbureau dat staat voor kwaliteit. Wij vormen een enthousiast team van ecologen met veel veldervaring. Betrokkenheid en een uitgebreide ervaring in de landschappen van zuid- en midden-Nederland kenmerken ons werk.
Ecologica
Econsultancy
Econsultancy is een ingenieursbureau dat projecten uitvoert op het gebied van bodem, waterbodem, water, infra, archeologie, ecologie, geluid en lucht.
Econsultancy
The Fieldwork Company
The Fieldwork Company is een technische dienstverlener op het gebied van ecologisch onderzoek.
The Fieldwork Company
Heem
Heem ontwikkelt natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen.
Heem
KNNV-Uitgeverij
KNNV Uitgeverij is uitgever van informatieve boeken over natuur & duurzaamheid.
KNNV-Uitgeverij
Natuur en Ruimte invasieve exoten BV
Natuur & Ruimte invasieve exoten BV is gespecialiseerd in het bestrijden van invasieve exotische planten. Natuur & Ruimte invasieve exoten BV inventariseert, adviseert overheden en terreinbeheerders over prioritering en verwijderingsmethoden en voert pilotprojecten uit.
Natuur en Ruimte
Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van bos, natuur en het landelijk gebied.
Staro Natuur en Buitengebied
Stichting Bargerveen
Stichting Bargerveen is een stichting die werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur.
Stichting Bargerveen
Teia / Ranox / Regelink Ecologie & Landschap
Teia geeft een totaaloverzicht van de vacatures in het domein natuur, ecologie en landschap.
Ranox zet zich als natuuraannemer in voor het behoud en herstel van natuur.
Regelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend ecologisch advies- en onderzoekbureau.
Teia

Ranox

Regelink

VBNE
De VBNE is een vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren.
Ecologica
Veldshop.nl
Veldshop.nl is een webshop voor onderzoeks- en veldwerkmateriaal.
Veldshop.nlOpeningTerugkeer van de wolf
Glenn Lelieveld, Averti Ecologie


Sinusbeheer
Jurgen Couckuyt, Vlaamse Vereniging voor Entomologie


Kruiden- en faunarijk grasland
Karl Eichhorn, Eichhorn Ecologie


Nachtelijk kunstlicht
Kamiel Spoelstra, NIOO-KNAW


Infomarkt


Pauze


Pauze


Natuurinclusief bouwen
Esther Vogelaar, Gemeente Den Haag


Voedselbossen
Jos de Punder, Euga


Visvijvercomplex
Mari de Bijl, Brabants Landschap

© Ecologica BV
30-03-17