Ecologica

 

Terug naar de hoofdpagina...
Nieuwsberichten...
Schets van projecttypen waarvoor u bij ons terecht kunt...
Een overzicht van uitgevoerde projecten...
Overzicht van aangeboden cursussen...
De personen achter Ecologica...
Informatie over vacatures binnen Ecologica...
Wanneer u meer informatie wenst...
 
Symposium ecologie en de praktijk...
Natuurfotografie door Tim Faasen...
gele kwikstaart - © Tim Faasen

Profiel

Ecologica richt zich als ecologisch adviesbureau op een breed pakket aan diensten op het gebied van ecologisch onderzoek en adviezen op het gebied van natuurbescherming. In de meeste projecten ligt de nadruk op een of enkele van de onderstaande categorieŽn:

 • Beleidsplannen, inrichtingsplannen en gebiedsvisies
 • Natuurontwikkelings- en herstelplannen
 • Beheeradviezen
 • Inventarisatie en monitoring
 • Natuurwetgeving
 • Voorlichting

  Ecologica is lid van het Netwerk Groene Bureaus en werkt conform hun gedragscode. Ecologica werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).


  Beleidsplannen, inrichtingsplannen en gebiedsvisies
  Het buitengebied in Nederland is geen statisch geheel. Op elk moment treden veranderingen op in gebruiksfuncties op grotere en kleinere schaalniveaus. Ieder van deze veranderingen heeft zijn eigen effecten op het aanwezige landschap en de daarvan afhankelijke flora en fauna. Als overheid, beheerder of gebiedseigenaar is het van belang af en toe bestaande doelen te evalueren en bij te stellen op basis van nieuwe ontwikkelingen, kansen en inzichten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een natuurbeleidsplan, een gebiedsvisie of eventueel meer in detail in een inrichtingsplan. In veel gevallen zijn dergelijke beleidsmatige vraagstukken gebiedsgericht, maar ook soortgerichte vragen zoals soortbeschermingsplannen kunnen door Ecologica worden uitgewerkt.

  Voorbeelden van projecten:

 • Ecoducten Oss en Leende (BAM Civiel Zuidoost)
 • Soortenbeschermingsplan Veghel (Gemeente Veghel)
 • Natuurvisies o.a. van Plateaux, Imstenraderbos en Groeve Sweijer (Natuurmonumenten)
 • Inrichtingsplan EVZ Beatrixkanaal en slowlane (SRE en Gemeente Eindhoven)
 • Landschapsplan Landelijk Strijp (Veenenbos en Bosch)
 • Soortbeschermingsplan knautiabij (Projectbureau GALS, BelgiŽ)
 • Ecologische structuurvisie Gender en Beatrixkanaal (Gemeente Eindhoven)


  Keersop - © Karin Albers Natuurontwikkelings- en herstelplannen
  Een groot deel van Nederland is op een bepaald moment in de tijd op de schop gegaan en qua inrichting gewijzigd. Vaak is dit dermate ingrijpend geweest dat de oorspronkelijke, natuurlijke situatie niet meer zichtbaar is in het veld. Ecologica kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om natuur opnieuw de ruimte te geven, veelal binnen allerlei randvoorwaarden, zoals andere gebruiksfuncties, wetgeving en subsidiemogelijkheden.
  Ook wanneer een gebied nog wel een min of meer natuurlijke inrichting heeft, is vaak nog heel wat winst te behalen in de vorm van een hogere biodiversiteit of een toename in het aandeel karakteristieke soorten. Onderzoeken richten zich in dit geval op zaken als eutrofiŽring, verzuring en verdroging, maar ook op aanwezigheid van relictpopulaties van bijzondere soorten.
  Natuurontwikkelingsprojecten worden multidisciplinair benaderd, waarbij het goed vastleggen van de gebiedsdoelstellingen en overleg met alle betrokkenen van het grootste belang zijn. Vaak wordt een herinrichtingsadvies gecombineerd met een beheerplan.

  Voorbeelden van projecten:

 • Hydrologisch vooronderzoek kleine Oisterwijkse heide (Hanhart Consult)
 • Heideontwikkeling Leuvenumse Bos (Natuurmonumenten)
 • Inrichtingsplan Keersop Bergeijk (Dienst Landelijk Gebied)
 • Maatregelenplan Groote Meer (Natuurmonumenten)
 • Inrichting en beheer Hoevelakense Beek (Waterschap Vallei en Eem)
 • Vooronderzoek OBN Venherstel Oisterwijk & Nuenen (Bosgroep Zuid Nederland)
 • Herstelplan natte graslanden Gijzenrooi (Gemeente Eindhoven)


  Beheeradviezen
  Na de inrichting bepaalt het beheer voor een belangrijk deel het aanzien van het gebied en de potentiŽle natuurwaarden. Ecologische principes in het beheer worden gelukkig steeds vaker toegepast. Regelmatig ontbreekt echter voldoende kennis en worden slechts enkele losse ideeŽn uitgevoerd. Indien een integrale benadering wordt gebruikt, is er veel winst te behalen.
  Ecologisch beheer is vooral een kwestie van benutten van natuurlijke processen en lokale kansen, gefaseerd werken, verschraling bewerkstelligen en waar mogelijk inheems materiaal gebruiken. Meestal wordt er slechts naar ťťn van deze principes tegelijk gestreefd. Beheeradviezen vormen maatwerk, waarbij praktische randvoorwaarden en uw wensen het uitgangspunt vormen.

  Voorbeelden van projecten:

 • Poelen van Eindhoven (Gemeente Eindhoven)
 • Dommeldal graslanden (Natuurmonumenten)
 • Begrazingsplan Landgoederen de Kempen (Stichting trekkende Kempenkuddes)
 • Structureel beheer poelen en graslanden (Gemeente Eindhoven)
 • Natuurwaarden en beheer Julianakanaaldijken (Rijkswaterstaat)


  knoflookpad - © Tim Faasen Inventarisatie en monitoring
  Inventarisaties kunnen veel informatie opleveren over de natuurwaarden in een gebied. Monitoring (systematisch opgezette en herhaalde inventarisaties) is hierbij het meest uitgebreid en kan op vele vragen een antwoord bieden.
  Door Ecologica kunnen onder andere inventarisaties op het gebied van vegetatie (inclusief mossen), zoogdieren, vogels, amfibieŽn, reptielen, vissen, vlinders, libellen, sprinkhanen, zweefvliegen, loopkevers, waterkevers en wilde bijen worden verzorgd. In samenwerking met anderen zijn ook integrale inventarisaties van nog meer diergroepen mogelijk. Ieder van deze groepen geeft een bepaalde indicatie over de kwaliteit van een gebied of het effect van een ingreep.
  Onderzoeksopzet, uitvoering veldwerk, uitwerking en interpretatie van de gegevens zijn allemaal van groot belang en krijgen de juiste aandacht. Doordat veldwerk en uitwerking door dezelfde personen gebeuren, is de interpretatie maximaal toegespitst op de specifieke omstandigheden ter plaatse. De directe toepasbaarheid en overzichtelijkheid van de rapportage staan voorop.

  Natuurwaardenscan
  Een opzet die wij sinds enige tijd op verzoek toepassen voor maximaal rendement tegen minimale kosten is die waarbij we ťťn of enkele dagen het veld in gaan, op zoek naar 'de bijzondere waarden' van dat gebied. Het streven is om in korte tijd zo veel mogelijk soorten aan te tonen die zeldzaam of karakteristiek zijn (uit een hele reeks van soortgroepen). Op basis daarvan beschrijven we dan wat volgens ons belangrijke natuurwaarden van het gebied zijn. Zeer informatief!
  Voor meer informatie hierover neem contact op met Tim Faasen.

  Voorbeelden van projecten:

 • Monitoring Laarbeek (Gemeente Laarbeek)
 • Bijen Planken Wambuis (Natuurmonumenten)
 • Vegetatie en flora SNL (Staatsbosbeheer)
 • SNL Valkenswaard en Waalre (Bosgroep Zuid Nederland)
 • Vennenonderzoek Veluwe (Waterschap Veluwe)
 • Monitoring Eindhoven (Gemeente Eindhoven)
 • Vlinders, libellen, sprinkhanen en wilde bijen Oude Buisse Heide e.o. (Natuurmonumenten)
 • KRW-monitoring beken Limburg (Waterschap Peel en Maasvallei)
 • Sporenonderzoek faunavoorzieningen Noord-Brabant (Rijkswaterstaat)
 • Vademecum monitoring Natuurinrichting Vlaanderen (AMINAL)
 • Zwemmersjeuk


  Natuurwetgeving
  Ingrepen in het landschap, zelfs op kleine schaal, kunnen al vrij snel effect hebben op beschermde dieren of planten of op beschermde gebieden. De Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en in sommige gevallen ook provinciale regelgeving en gemeentelijke bestemmingsplannen verlangen in dergelijke gevallen een analyse van de te verwachten effecten. Vaak kunnen geplande maatregelen enigszins worden aangepast om beschermde soorten of gebieden te ontzien; soms dient ook een ontheffing te worden aangevraagd, al dan niet via de Wabo. Ecologica kan voor u deze analyse uitvoeren (zowel quickscans als aanvullend onderzoek), eventuele ontheffingsaanvragen begeleiden en ook de ecologische begeleiding in het veld verzorgen. (
  meer informatie)

  Voorbeelden van projecten:

 • Verwachte verspreiding Heerlen (Gemeente Heerlen)
 • Gedragscode Geldrop-Mierlo (Gemeente Geldrop-Mierlo)
 • Bermbeheer en wetgeving (Gemeente Waalre)
 • Verspreidingsonderzoek streng beschermde soorten Rijnland (Hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Ecoscan beekdal van de Essche Stroom (Waterschap de Dommel)
 • Onderzoek A73 beschermde en Rode Lijst flora en ongewervelden (Rijkswaterstaat)


  Informatieblad - © Tim Faasen Voorlichting
  Bij het uitvoeren van veel projecten is communicatie van groot belang voor acceptatie, draagvlak en informatieverstrekking. Dit is vaak zowel binnen organisaties als daarbuiten (bijvoorbeeld naar omwonenden toe) noodzakelijk. Bij het uitvoeren van projecten vormt dit altijd een belangrijk aandachtspunt.
  Ook uitgebreidere plannen op dit vlak kunnen worden opgesteld en uitgevoerd. Informatiebrochures, presentaties of andere vormen van voorlichting vooraf, kunnen bij de betrokkenen veel discussie achteraf voorkomen. Ook een excursie kan hiervoor als middel dienen. Een enthousiast verhaal in het veld kan het juiste idee en perspectief overbrengen.

  Voorbeelden van projecten:

 • Symposium Ecologie en de praktijk
 • Cursussen groene wetgeving
 • Kansenkaart biodiversiteit Eindhoven
 • Presentatie flora en fauna (diverse klanten)
 • Levering beeldmateriaal (diverse klanten)
 • Cursus vegetatieonderzoek (Bosch en Slabbers)

   

 • © Ecologica BV
  10-11-16